Založ si blog

Prečo treba sociálnu integráciu LGBT osôb v spoločnosti? Otvorene povedané bez falošne a klamstiev, časť 3b

Keďže existuje horný limit na dĺžku článku BLOGu, tak poslednú časť trilógie ohľadom LGBT som musel rozdeliť na dve príspevky. Predkladám druhú časť. Autor

Sociálna demokracia ohľadom LGBT v Európskej Únii

Sociálna demokracia v Západnej Európe, v strane PES či v národných stranách, bola medzi prvými ktorá presadzovala rovnosť príležitostí a integráciu ľudí so špecifickými nárokmi, rôzne minority, vrátane LGBT. Podobne mnohé odborové organizácie v rámci sociálneho dialógu so zamestnávateľmi postupne presadzovali rovnosť príležitostí v pracovnoprávnom vzťahu ohľadom LGBT. Väčšina vyspelých sociálnodemokratických strán v Európe ako SPD v Nemecku, Labour party v Anglicku, sociálny demokrati vo Francúzku, v škandinávskych krajinách … má sociálnu integráciu LGBT zahrnutú do svojej programovej výbavy, a tak aj samotní LGBT členovia sú integrovaní do štruktúr strany. Pre konkrétnosť, uvediem niekoľko konkrétnych ukážok, či už fungujúcich štruktúr prezentujúce LGBT členov v štandardnej sociálnodemokratickej strane, alebo rôzne aktivity strán, konkrétne:

PES – Rainbow Rose actions on EU elections campaign 2009
http://www.pes.org/en/system/files/images/documents/RAINBOWROSE-IN-THE-CAMPAIGN.pdf

Francúzka republika
http://www.hes-france.org/
http://www.parti-socialiste.fr/le-reseau-ps/hes

Portugalsko – Espacio LGBT del Partido Socialista
http://socialistaslgbt.blogspot.com/

Belgicko
http://www.socialistparty.org.uk/keyword/LGBT

Nemecko  SPD – Germany Endorse Gay Marriage
http://www.ontopmag.com/article.aspx?id=10314&MediaType=1&Category=24

Írsko
http://www.labour.ie/press/listing/129951969830185045.html

Španielsko – EL GRUPO DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES (LGBT) DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA
http://www.psoe.es/coruna/news/164632/page/grupo-lesbianas-gays-bisexuales-transexuales-lgbt-la-agrupacion-socialista-corunesa-pone-marcha-las-cenas-colores.html
http://www.psoe.es/coruna/news/164632/page/grupo-lesbianas-gays-bisexuales-transexuales-lgbt-la-agrupacion-socialista-corunesa-pone-marcha-las-cenas-colores.html

Čo môže ponúknuť strana pre LGBT občanov na Slovensku?

Skôr ako niečo napíšem, pozorne hovorím, že to čo tu predkladám je môj súkromný názor rádového člena strany, toho čo by mohla strana pre zlepšenie spolužitia a sociálnej integrácie LGBT osôb na Slovensku urobiť. Samozrejme nie je to oficiálne stanovisko strany.

Postupne ako strana od svojho vzniku oslovovala a oslovuje čoraz viac ľudí na Slovensku, získava dominantné postavenie na politickej mape, prirodzene prichádza k zvyšovaniu jej spoločenskej zodpovednosti, tak aj prichádza k potrebe predkladanie mnohých tiem z medzinárodnej strany PES či moderných trendov z EU. Je preto prirodzené že prichádza aj na problematiku špecifických minorít, ako aj otázok sociálnej integrácie LGBT občanov na základe sociálnodemokratických hodnôt. Nie je to jednoduchá téma, keďže povedomie na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni. Ovšem tak ako strana chce preberať dominantnú zodpovednosť za výkon exekutívy, musí na seba preberať zodpovednosť aj za formovanie spoločnosti, kvalitu demokratických hodnôt na Slovensku.

Zaiste tak ako vravím o potrebe sociálnej integrácie LGBT osôb v spoločnosti, ohľadom riešenia prekážok v ich živote, právom samotní LGBT občania apelujú, keďže som známy agitátor strany, aby som predložil súbor návrhov alebo podnetov ohľadom toho čo reálne môže strana ponúknuť. Pripravil som súbor desiatich podnetov alebo návrhov pre inšpiráciu.

1.        Úprava Stanov strany a etických kodexov tak členov ako i zamestnancov strany stanovujúce základné etické pravidlá pre komunikáciu s LGBT osobami, zakazujúce diskrimináciu LGBT osôb v rámci strany na základe sexuálnej orientácie, zakazujúce akékoľvek formy znevažujúce alebo dehonestujúce dôstojnosť konkrétneho LGBT občana alebo LGBT obyvateľov ako takých. Tak ako je v strane zakázané urážať alebo dehonestovať dôstojnosť dôchodcov, tak isto musí byť v strane zakázané znevažovanie LGBT občanov.

2.        Ponúka LGBT osobám uznávajúce hodnoty sociálnej demokracie (základné hodnoty strany) ohľadom vstúpenia do našej strany formou podania prihlášky a registrácie za riadneho člena strany, za účelom integrácie do spoločenstva strany, pri plnom rešpektovaní Stanov a vnútorných predpisov strany, so záujmom zo strany LGBT osôb o komunikáciu, prezentáciu a spoluprácu ohľadom sociálnej integrácie LGBT občanov a tak aj zlepšovania spolužitia LGBT občanov s ostatnými ľuďmi v spoločnosti, v duchu tolerancie a ľudskej dôstojnosti.

3.        V rámci inštitútu ASA (www.inst-asa.sk) navrhujem zorganizovanie odborného seminára a odborných prednášok s pozvaním expertov z občianskeho združenia Iniciativa Inakosť ohľadom problematiky sociálnej integrácie LGBT občanov, za účelom zoznámenia odborníkov strany ohľadom problematiky LGBT občanov, podané odbornou a kvalifikovanou formou. Cieľom vystúpení by malo byť predloženie odborných a kvalifikovaných informácií ohľadom problematiky práv LGBT občanov, registrovaných partnerstiev (čo sa tým myslí, aké sú trendy v EU, prečo je potrebné zavedenie aj v našom právnom systéme), ohľadom sociálnej integrácie, sociálnej prevencie, sociálnej práce s LGBT osobami a pod.

4.        Pri dostatočnom počte členov a po prezentácii programovej výbavy pokladám za podnetné založenie Sociálnej platformy LGBT občanov (podobne ako existuje v mnohých SD stranách vo vyspelých krajinách EU), odbornej vnútrostraníckej platformy a štruktúry v strane, za účelom vnútrostraníckej odbornej, koncepčnej a legislatívnej komunikácie ohľadom LGBT, ohľadom programovej komunikácie, tvorby koncepcií a návrhov, ohľadom možnosti predkladania legislatívnych podnetov pre poslanecký klub v NR SR.

5.        Po vytvorení Sociálnej platformy LGBT občanov, rozbehnutí informačného systému pre komunikáciu v rámci strany, navrhujem integrovanie platformy do medzinárodných štruktúr v rámci PES (Party of European Socialists), za účelom prepojenia s existujúcimi podobnými platformami v rámci sesterských sociálnodemokratických strán, za účelom podieľania sa na medzinárodných aktivitách, projektoch, výmene skúseností, odbornej práci, pri implementácii a zavádzaní legislatívnych noriem Európskej Únie do praxe a pod.

6.        V rámci strany navrhujem vytvorenie komunikačného nástroja, prezentačného informačného systému ohľadom práce platformy, ohľadom podnetov a návrhov predložených z platformy vedeniu strany a tak aj k verejnosti, umožňujúce komunikáciu a diskusiu s predstaviteľmi platformy, zároveň umožňujúce vytváranie a zlepšovanie dobrých vzťahov a tolerancie LGBT občanov a spoločnosti.

7.        Umožnenie účasti rádovým členom (LGBT členom) strany na dôležitých straníckych alebo spoločenských akciách organizovaných stranou. Pre účasť na Sneme strany navrhujem stanovenie kľúča umožňujúci účasť delegátom zo strany platformy. Prípadne navrhujem do budúcnosti vytvorenie funkcie podpredsedu strany pre národnostné menšiny a minority, do pôsobnosti ktorého by problematika sociálnej integrácie LGBT kompetenčne spadala.

8.        Príprava súboru odporúčaní a podnetov pre primátorov a starostov (ktorí kandidovali s podporou strany) ohľadom prijímania etických kódexov v organizáciách svojej pôsobnosti ohľadom komunikácie a správania sa k LGBT osobám na pracovisku, či pri dennom styku s klientmi. Etické kódexy by mali byť zrovnateľné s tými aké sa bežne uplatňujú vo vyspelých medzinárodných organizáciách majúce problematiku diverzity úspešne zahrnutú.

9.        Podpora úprav Zákonníka práce ohľadom pracovného práva ohľadom LGBT občanov, ohľadom sociálnej integrácie LGBT v kontexte pracovno-právneho postavenia LGBT osoby, zakazujúce akúkoľvek formu diskriminácie pri výkone povolania z dôvodu sexuálnej orientácie. Špeciálne navrhujem úpravu zamestnávania transsexuálov s vytváraním motivujúceho nástroja pre zamestnávateľov, keďže T-čkari sú z pohľadu nájdenia práce možno najviac znevýhodnené osoby z dôvodu sexuálnej orientácie.

10.      Otvorenie diskusie, odbornej komunikácie a prípravy základnej legislatívnej normy ohľadom možnosti uzatvorenia životných (registrovaných) partnerstiev LGBT osôb na princípe sociálnej integrácie, pri stanovení povinností, záväzkov a úloh aké sa kladú na životné partnerstvá, pri plnej tolerancii manželstiev heterosexuálov. V prvotnej fáze navrhujem uprednostniť najmenej spoločensky kontraverzné aspekty, s možnosťou postupného rozšírenia po pozornom zvážení, analýze a celospoločenskej diskusii.

Zhrnuto povedané, nepredkladám žiadne megalomanstvo a ani žiadne sľubovanie na Slovensku nereálneho, niečoho, čo by sotva bolo možné v súčasnosti zrealizovať. Predkladám skôr postupný evolučný proces, kedy sa najprv budú odstraňovať diskriminačné aspekty v rámci strany či v organizáciách kde má strana pôsobnosť. Ak chce strana niečo presadzovať, najprv musí sama ukázať vo svojich radoch ako to myslí. Hlásim sa za komplexnú podporu sociálnej integrácie LGBT osôb, legislatívnu iniciatívu za účelom zlepšovania spolužitia, tolerancie a sociálnej inklúzie LGBT osôb, rešpektovaním ich práv a slobôd, pri zreteli plnenia všetkých záväzkov aké spoločnosť kladie. Podobne sa hlásim za dôstojnú formu zavedenia registrovaných partnerstiev na princípe sociálnej integrácie a sociálnej zodpovednosti, pri serióznom celospoločenskom dialógu, pri zastúpení širokého spektra odborníkov (uprednostnením odbornosti pred vytĺkaním politického kapitálu) na danú oblasť.

Polovičné riešenia obmedzujúce sa iba na gayov či lezby sú zlé riešenia, keďže ostatné skupiny LGBT majú svoje špecifické požiadavky. Podstatné je pochopiť každú skupinu LGBT. Otvoriť im priestor a možnosti v strane, aby o svojich sociálnych problémoch mohli rozprávať, aby sa pripravili kvalitné podnety, návrhy, legislatívne Zákony ktoré im pomôžu v živote, naozaj zaradia Slovensko medzi vyspelé demokratické krajiny integrujúce základné elementárne princípy ľudských práv a slobôd ohľadom LGBT.

Prečo strana SMER-SD venovala menšiu pozornosť problematike LGBT?

Samozrejme LGBT občania opodstatnene môžu klásť otázku prečo známy agitátor a rádový člen strany SMER-SD začína hovoriť v súčasnosti pred voľbami ohľadom LGBT, keď strana existuje na politickej mape už 12 rokov, a sú s ňou určité skúsenosti, či výroky predsedu.

Strana SMER-SD od svojho vzniku v roku 1999 vždy si kládla za podstatné a dôležité venovať pozornosť ľuďom na Slovensku, zlepšovaniu ich kvality života a životnej úrovne, vytváraniu dôstojných podmienok pre život na Slovensku. Postupne ako sa strana SMER-SD integrovala do medzinárodných štruktúr, postupne čoraz viac a viac sa preberajú mnohé medzinárodné úspešné koncepcie, myšlienky, trendy, rozširujú sa štruktúry a prepájajú so zahraničnými partnermi z PES – Party of European Socialists. Všetky tieto odborné, koncepčné a politické štruktúry prispievali a prispievajú k zvyšovaniu kvality našej práce, k úspechu našej strany ako celku.

Medzi mnohými témami, ku ktorým prichádza na integráciu, je aj problematika LGBT občanov, ohľadom ich ľudských a sociálnych práv, integrácie do spoločnosti, prípadne ohľadom založenia Sociálnej platformy LGBT občanov apod. V tejto oblasti určitú pozornosť dlhodobo venovala napríklad poslankyňa Európskeho parlamentu – Monika Flašíková-Beňová, ktorá otvorene sa hlásila a hlási k rešpektovaniu ľudských a sociálnych práv LGBT osôb, k vhodnému uzákoneniu práva na registrované partnerstvo (manželstvo) LGBT osôb. Známe sú jej BLOGy, kde sa k tejto problematike otvorene vyjadruje. Hoci osobne nie som LGBT občan, mám krásny vzťah s priateľkou, no ako agitátor strany venujem pozornosť tejto problematike, keďže aj toto sú ľudia, a naša strana naozaj si kladie za cieľ venovať hlavnú pozornosť ľuďom, ich kvalite života či životnej úrovni.

V zahraničí práve sociálnodemokratické strany a odbory patrili medzi tie ktoré ako prvé presadzovali politiku rovnosti príležitostí, sociálnej inklúzie (integrácie) LGBT. Je preto prirodzené, aby sme aj u nás, my sociálny demokrati, boli aktívny v danej oblasti, lebo ide o ľudí, o ich kvalitu života, ovšem z pohľadu hodnôt sociálnej demokracie a nie liberalizmu. Je však pravda, že je to pre nás úplne nová téma a naozaj nikto nemôže čakať zázraky za deň. Aj táto moja séria BLOGov je vlastne určitou prvotinou, ukážkou toho, že sa ľady pomaly pohybujú dopredu. Myslím si že aj to má veľký význam keď otvorene vravím o problematike.

Na druhej strane mince stojí určitá skúsenosť kedy predseda nešťastne vyhlásil že problematika LGBT je pre neho na xxxxxxxx-tom mieste, čo samozrejme mnohí LGBT prijímali s veľkou nevôľou. Áno, ten výrok predseda skutočne povedal nevhodne, nezodpovedne, a nemal to tak formulovať. Tak isto forma, akú zvolil, mohla právom sa dotknúť LGBT občanov, cítiť že to vyznelo pohŕdavo, odmerane či cynicky k ním. Podobne je naozaj nevhodné keď medzinárodne akceptovaná a plne začlenená organizácia na Slovensku reprezentujúca LGBT občanov oficiálnou písomnou formou prejavuje záujem o komunikáciu, podané slušnou a dôstojnou písomnou formou, a pritom z vedenia strany nepríde žiadna odpoveď. Vecne kriticky a opodstatnene hovorím že SMER-SD má viditeľné nedostatky v oblasti integrácie rôznych minorít, nemá vytvorené štruktúry pre odbornú alebo politickú komunikáciu pre členov patriacich k minoritám, nie je vyriešená ich participácia na dôležitých aktivitách či programoch strany, a zaiste 12 rokov je naozaj dlhá doba aby sa v danej oblasti dalo urobiť predsa len viac. Kým v ČSSD platformy existujú už dlhé obdobie, v SPD v Nemecku je to výkladná skriňa sociálnodemokratických strán v Európe, situácia v našej strane predsa len potrebuje pozornosť tak zo strany vedenia, vrátane predsedu, ako i ďalších štruktúr.

Ovšem tak ako viem kritizovať stranu, či už predsedu, podpredsedu ktorý bol vicepremiérom pre ľudské práva vo vláde v roku 2006-2010, vedenie, musím však v záujme korektnosti povedať aj to B, teda, že počas volebného obdobia v roku 2006 až 2010 musíme naozaj všetci priznať, že najpálčivejším problémom bolo riešenie dopadov krízy, udržanie sociálneho štandardu v čase krízy, zavádzanie eura, vstup do Schengenského priestoru a pod. Podobne aj v súčasnosti potreba prijímania ozdravných opatrení, naštartovanie ekonomiky, konsolidácia verejných peňazí, zapojenie sa do Európskych mechanizmov … sú predsa len najpálčivejšie témy ktorým treba venovať maximálnu pozornosť. Uznávam že problematika LGBT je dôležitá, ide o hodnotu demokracie a vyspelosti spoločnosti na Slovensku, akceptovanie ľudských práv LGBT v právnom systéme na Slovensku, no zaiste musia aj LGBT pochopiť že najväčšia pozornosť sa musí venovať urgentným význam pred ktorými Slovensko stojí. Z tohto ohľadu treba pochopiť aj volebný program či kampaň strany, v ktorej sa priamo sociálna integrácia LGBT nespomína, keďže najpálčivejšie problémy sú ekonomické, sociálne a hospodárske aspekty smerovania a budúcnosti Slovenska ako celku na najbližších 20-30 rokov.

Z iného pohľadu však musíme objektívne priznať, že problematika ohľadom LGBT sa nedá riešiť mediálnym trýznením verejnosti ako trebars to bola voľba generálneho prokurátora, nekonečné hádky politikov v zlepenci, exhibicionistické štekanie Igora Matoviča a pod. Tak isto nie je možné mediálne zakrývať pálčivé témy spoločnosti tým že celé dni a noci sa bude hovoriť ohľadom LGBT, formou propagandistického nástroja odpútaním pozornosti od naozaj podstatných tiem. Po krátkom čase právom bude občan unavený počúvať čokoľvek o LGBT, keď sa neriešia jeho každodenné problémy ako prežiť. Takýto prístup by určite vyvolával obrovské napätie, nevôľu a znemožňovalo by to prijať čokoľvek ohľadom LGBT.

Z ďalšieho pohľadu, ak samotní LGBT prejavia sa v rámci svojich možností aktívne zapojiť do riešenia naozaj pálčivých problémov na Slovensku, v spoločnosti, samy ukážu iniciatívu dávať hodnoty spoločnosti, o to ľahšie a ochotnejšie bude možné otvárať jednotlivé témy týkajúce sa ohľadom LGBT v spoločnosti. Ak niekto odvedie veľký kus práce pre lepší život alebo kvalitu života iných ľudí, o to s väčšou vďačnosťou bude ochotná spoločnosť akceptovať mnohé objektívne požiadavky prezentované predstaviteľmi organizácií zastupujúce LGBT občanov. Podobne je tomu aj v prípade našej strany.

Prečo nevoliť falošné sľuby pravicových strán? Prečo voliť SMER-SD?

Prirodzene po prečítaní všetkých troch častí tejto trilógie si LGBT osoba, volič, prirodzene položí otázku prečo mám voliť SMER-SD, s ohľadom na riešenie životných situácií s ktorými sa LGBT osoba stretáva, ak vo volebnom programe nie je ani jedna zmienka ohľadom LGBT? Tobôž ak niektoré strany majú určité návrhy v programe? Pokúsim sa teda v stručnosti zhrnúť svoje argumenty prečo dať hlas strane SMER-SD, a nie pre iné strany.

1.        Jediná strana ktorá má reálnu politickú moc niečo presadiť, bez ktorej to nejde urobiť, je strana SMER-SD. Žiadna široká zlepencová pravicová koalícia nikdy nebude schopná čokoľvek ohľadom LGBT prijať, keďže je sotva reálne aby KDH či SNS pohľad na problematiku LGBT zmenili. V zložitej koalícii 6 strán v ktorej každá z nich má úplne iný pohľad na vec a prístup, sotva sa dá niečo dosiahnuť.

2.         Skúsenosť s SAS a volebného programu z roku 2010 jasne hovorí, že je veľmi málo sa rétoricky hlásiť k niečomu, nahádzať text do programu, ale pritom vo vládnej politike nič nedosiahnuť, hoci evidentne k tomu reálne konkrétne možnosti mali. Prečo pán Mihál neupravil Zákonník práce tak aby zohľadňoval práva a požiadavky LGBT? Zabudol?

3.        Žiadna novovzniknutá mimoparlamentná strana nemá šancu niečo v danej oblasti dosiahnuť, nech bude hlásať akokoľvek prospešné a racionálne podnety pred voľbami. Žiadna akokoľvek známa aktivistka na kandidátke mimoparlamentnej strany nič negarantuje. V súčasnosti je veľmi málo pravdepodobné aby takáto strana bola v novej koalícii. Z lavice opozície určite v parlamente nepresadí nič. Ak jej strana sa nedostane do parlamentu, tak všetko prehrá. Hra na jednu kartu je teda úplne zlá stratégia.

4.         Sľubovať ohľadom práv LGBT sa dá všeličo, ovšem treba zvážiť čo je v strednodobom horizonte na Slovensku reálne presadiť. Nedá sa očakávať že Slovensko bude schopné prijať legislatívu zrovnateľnú s vyspelými krajinami kde táto problematika má viac než 20 ročnú tradíciu a spoločnosť problematiku LGBT pozitívne akceptuje. Radšej treba začať od menej politických (skôr odborných) tém, ale postupne vytvárať pozitívum do budúcna. SMER-SD môže dávať menšie ale konkrétne výsledky kým pravica hluché sľuby.

5.         Úprava etických kódexov a zavádzanie pravidiel dôstojnej formy komunikácie s LGBT osobami (klientmi) v rámci štátnych organizácií a firiem kde silná strana ako SMER-SD bude predkladať nominantov je možno ďaleko lepšie riešenie ako hlásať iba tému registrovaných partnerstiev, ale nedosiahnuť to. Začať treba od najmenej konfliktných aspektov, postupne zlepšovať život LGBT trebars cez zlepšovanie správania s majoritnou spoločnosťou, než diktovať požiadavky ako adopcia detí pre LGBT páry a pod.

6.         Postupné riešenie sociálnych problémov rôznych skupín obyvateľov v pozornosti štátu pri pozornom odbornom dialógu v rámci tripartity, v rámci vnútorných diskusií sociálnych partnerov, je základ toho aby bolo možné riešiť aspoň niektoré sociálne aspekty LGBT občanov prirodzenou postupnou formou postupným akceptovaním rozumných požiadaviek zo strany organizácie reprezentujúca LGBT občanov na Slovensku. Jediná vláda ktorá mala silný dialóg so sociálnymi partnermi bola vláda so zastúpením strany SMER-SD.

7.         Seriózna komunikácia s odbormi a zakomponovanie akceptovania pracovného práva LGBT, v rámci možností v praxi odstraňovanie diskriminácie v pracovnom pomere z dôvodu sexuálnej orientácie, v rámci sociálneho dialógu a vyjednávania na úrovni zamestnancov a zamestnávateľov, je konkrétna konštruktívna šanca ako v praxi je možné hneď začať niečo pre LGBT vytvárať, zlepšovať ich sociálnu situáciu. Najvyššiu kvalitu a schopnosť pre sociálny dialóg so sociálnymi partnermi dokázala iba strana SMER-SD a žiadna pravicová strana či nejaká novovzniknutá strana. V súčasnosti je to ďaleko racionálnejšia téma, menej kontroverzné témy, ako požiadavky na adopciu detí pre LGBT páry a pod.

8.         Odborný dialóg v rámci organizácií ako ASA, odborné začlenenie LGBT občanov so sociálno-demokratickým názorom, zmýšľaním do strany, dáva priestor k prirodzenej odbornej a vecnej diskusii v rámci strany s ľuďmi s konkrétnymi kompetenciami lepšie pochopiť problematiku LGBT, a tým priestor aj niečo zrealizovať. Začať treba od odborných skupín a nie cez politické štruktúry. Najprv treba mať základy, dôveru v rámci strany a ukázať na osobných príkladoch čo znamenajú požiadavky LGBT v ich živote. Diktovanie požiadaviek s mottom beriete alebo neberiete je slepá koľaj a v žiadnej strane (odhliadnuc od populistických) sa takto nič nepresadí.

9.         Vytvorenie sociálnej platformy LGBT v strane dáva vecný priestor pre prirodzené a postupné koncepčné integrovanie sa do štruktúr strany, čo je ďaleko hodnotnejšie a dlhodobo strategickejšie riešenie ohľadom problematiky LGBT do budúcnosti, ako než slepé predvolebné sľubovanie, ale pritom nemať v strane prakticky nič. Prečo trebars SaS doposiaľ nemá odborné oddelenie či platformu ohľadom LGBT osôb? Veď mali plné ústa v kampani v roku 2010 ohľadom LGBT.

10.        Problematika LGBT nie je v súčasnosti najpálčivejší problém Slovenska. Dopady krízy a prijímanie takých Zákonov ktoré stabilizujú životný štandard ľudí, zabráni schudobneniu väčšiny ľudí, je ďaleko dôležitejšie pre krajinu ako celok, než rok či dva hovoriť o registrovaných partnerstvách, hoci, plne priznávam že je ťažké to pochopiť pre LGBT osoby ohľadom usporiadania ich osobného života. Postupné zlepšovanie sociálnej situácie a riešenie sociálnych dopadov na jednotlivé minority, to sú témy ktoré dnes majú ďaleko väčšiu šancu na úspech ako mnohé iné témy ohľadom LGBT. Ak niekto sľubuje tradičné témy ohľadom LGBT tak je to len bezbrehý nereálny predvolebný populizmus.

Čo povedať na záver tejto trilógie BLOGov ohľadom LGBT?

Skôr ako som sa rozhodol túto trilógiu zosumarizovať z čiastkových mojich príspevkov, z diskusií v rámci strany, zo starých BLOGov, z komunikácie s predstaviteľom z Iniciatívy Inakosť, vychádzal som predovšetkým z pozitívneho príkladu aký vidím tu v Humennom. Marek a Ján sú krásna ukážka toho o čom sú racionálne požiadavky LGBT ľudí k spoločnosti, majúci seriózny záujem o sociálnu integráciu do spoločnosti.

V prvom a druhom diele som sa snažil o predostretie problematiky ohľadom LGBT podané čo najviac zrozumiteľnou formou, vysvetliť že to nie je negatívna téma pre spoločnosť, ale určitá téma pri ktorej treba najprv rozumne pochopiť o čo ide. Chcel som pre čitateľov, ako aj pre priaznivcov, sympatizantov či členov strany predostrieť problematiku LGBT čo najprirodzenejšou formou. V maximálnej miere som sa usiloval o podanie informácií čo najmenej kontroverznou formou. V prvom diele som sa snažil ukázať, že nie je žiaden spor z hľadiska náboženského presvedčenia alebo vierouky (kresťanstva) ohľadom LGBT, jedná sa len o pochopenie vedeckého poznania 21. storočia a začlenenia sa LGBT do spoločenstva. V druhom diele som sa sústredil na problematiku partnerstiev, čo to znamená registrované partnerstvo a ako takýto vzťah vnímať. Tak isto snažil som sa ukázať že partnerský vzťah LGBT nie je o liberalizácii hodnôt vzťahov. V treťom diele v prvej časti som v maximálnej miere sústredil pozornosť na spôsoby a formy prezentácie sa LGBT v spoločnosti, na právne aspekty ohľadom LGBT. V druhej časti som sa sústredil na prezentáciu možností a ponuky sociálnej demokracie na Slovensku. Cieľom tohto BLOGu (trilógie) na pokračovanie je vysvetliť o čo tu ide a aké možnosti tu sú, aké pohľady či prístupy môže ponúknuť k tejto téme sociálna demokracia, a tak aj aby ľudia (predovšetkým LGBT) hlúpo znova nenaleteli na predvolebnú propagandu ako sa tomu stalo v roku 2010.

Nevravím že možnosti ponúkané od ľavicovej strany sú „veľké sústo“, ovšem musíme vychádzať z toho čo na Slovensku je reálne. Neriešiť situáciu a nechať LGBT občanov aby sa domáhali svojich ľudských práv na Európskom súdnom dvore je tá najhoršia cesta. Ovšem neriešiť problém a tváriť sa že minorita LGBT v spoločnosti vôbec neexistuje, je úplne neakceptovateľné a hlúpe. Na Slovensku dnes sa nedá očakávať že vývoj trvajúci 20 rokov vo vyspelých krajinách sa dá zvládnuť za dve mesiace. Osobne sa prikláňam za obozretnosť.

Tak ako existujú nevyužité rezervy v prezentácii samotných LGBT osôb, či už na personálnej úrovni alebo ich organizácie na Slovensku, sám som však predostrel 10 podnetov, ktoré, ako si myslím, rozhodne pomôžu veci. Tak isto existujú možnosti a rezervy aj v našej strane, ktoré môžeme využiť pre prirodzený dôstojný dialóg a riešenie konkrétnych životných problémov ohľadom LGBT osôb (nie buzerantov), či k legislatívnej činnosti strany. Očakávanie LGBT od strany že predseda strany urobí tlačovku a povie – ideme na vec a my urobíme pre LGBT toto, toto ,toto, tak tento prístup je naozaj nereálny a pomýlený. Ak to robia iní politici z iných strán, tak je to prázdny populizmus, ktorý strana SMER-SD nepodporuje. Predseda môže urobiť prvú tlačovku až vtedy keď bude niečo naozaj v praxi urobené, budú konkrétne malé skutky, od nižších štruktúr k vyšším, aktivita od samotných LGBT osôb či organizácie, a on sa rozhodne to ako celok zastrešiť, podporiť pre „väčšie“ veci, keď je už niečo seriózne pripravené. Na druhej strane mince, nesporne je dobré si všimnúť, že táto moja trilógia BLOGov ohľadom LGBT je rozhodne dobrým motivujúcim prostriedkom k tomu aby sa začalo o téme hovoriť. Lepšie je začať ako nezačať vôbec. Tak ako strana predkladá alternatívy k mnohým témam pravice, tak aj v tejto oblasti existuje vecná alternatíva k liberálnemu pohľadu v prístupe k LGBT z pohľadu sociálnej demokracie.

Či som touto trilógiou ohľadom LGBT uspel alebo nie, prirodzene nechávam na čitateľa. Naozaj nie je ľahké na túto tému napísať rozumný zmysluplný text. Tak isto nie je vôbec ľahké začať v danej oblasti hovoriť o prístupe aký by mala alebo má zvoliť sociálna demokracia (majúca veľmi širokú dôveru v spoločnosti) v danej oblasti na Slovensku, aby nedošlo na paradox čo má byť skôr, či kura alebo vajce. Na jednej strane som sa nechcel nikoho témou či obsahom dotknúť, no zároveň som sa snažil v maximálnej miere predostrieť o čo ide ohľadom sociálnej integrácie LGBT občanov, a čo je potrebné a dôležité urobiť. Tak ako strana postupne čoraz viac získavala dôveru v spoločnosti, stúpa aj jej zodpovednosť za chod a formovanie spoločnosti, či už na exekutívnej úrovni, v parlamente, alebo v praktickej oblasti pri práci s ľuďmi, tak prirodzene stúpa aj potreba otvorenia otázok vyžadujúce pozorný spoločenský dialóg a predovšetkým pochopenie, rešpektovanie špecifických minorít a dôvera. Ako som pred chvíľou povedal, či som touto trilógiou ohľadom LGBT uspel alebo nie, mala celá moja práca zmysel či prínos alebo nie, prirodzene nechávam na čitateľa.

Na záver, veľmi pekne chcem poďakovať čitateľom za prečítanie si mojich článkov, úvah, podnetov ohľadom LGBT občanov. Naozaj chcem poďakovať za ochotu a pozornosť ktorú venovali mojim myšlienkam, prípadne v diskusii. Obzvlášť chcem poďakovať Marekovi a Jánovi z Humenného za obrovský kus ochoty a pozornosti, akú mi venovali pri príprave celej trilógie. Ich cenné pohľady, myšlienky, podnety, názory, podstatným spôsobom prispeli k zvýšeniu kvality celého textu. No predovšetkým im chcem poďakovať za ich prístup k spoločnosti, k ľuďom žijúci v ich okolí, no tak aj v ich prístupe k výchove dieťaťa, ukážkou príkladného usporiadaného a spoločensky zodpovedného vzťahu. Obaja pristupujú k veci osobným príkladom v každodennom živote než tým, aby na seba pútali pozornosť na pochodoch, v médiách a pod.

Prečo nie je diaľnica do Košíc? Pravda a hlavná podstata veci naservírovaná ako na tanieri

11.03.2019

drahí čitatelia, po dlhej dobe opäť prišla na pretras téma diaľnic a prečo stále do Košíc nie je postavená. Samozrejme okolo témy je klamanie od rána do večera. Propagandy mainstreamu a HLAVNE opozície nemôže chýbať. S pravdou ako to už chodí je pramálo a sa nepovie. Pokúsim sa vám zrozumiteľne vysvetliť podstatu celého príbehu a veci prečo je problém dostavať [...]

Prečo nevolím partaj Borisa Kollára? Pravda povedaná natvrdo

19.01.2016

Drahí čitatelia, opäť sa nám blížia parlamentné voľby na Slovensku a naplno sa rozbehla predvolebná kampaň. Znova prichádza na otázku čo je na Slovensku reálna alternatíva k politike SMERu a Róberta Fica. Ja ako volič znova očakávam od opozície s akou alternatívou či ponukou príde. Aké politické posolstvo, program, víziu Slovenska, návrhy či riešenia pre ľudí [...]

Ako fungujú podvody s prieskumami verejnej mienky? Čistá pravda o spin doktoringu. Časť 3

18.01.2016

Drahí čitatelia, opäť sa nám tu blížia parlamentné voľby a samozrejme opäť a opäť prichádza na notoricky známu zabehnutú tému ohľadom korektnosti, pravdivosti, validity či objektivity prieskumov verejnej mienky. Iste si pamätáte ako som pred štyrmi rokmi napísal sériu článkov v ktorých som názorne opísal niektoré aspekty tejto problematiky. Tak ako čas plynie, aj [...]

kuleba

Cieľom Ruska je zničiť Ukrajinu, uviedol v OSN Kuleba. Rezolúcie sa nedočká, arabské krajiny si pamätajú

23.02.2024 23:45

Presne pred rokom Valné zhromaždenie drvivou väčšinou schválilo rezolúciu, ktorá vyzývala na okamžité stiahnutie ruského vojska z ukrajinského územia.

Russia Navalny

Navaľného tím ponúka 20-tisíc eur za informácie, ktoré objasnia politikovu smrť

23.02.2024 23:33

Zamestnanci väzenského tábora, kde si trest odpykával aj Navaľnyj, sa v roku 2022 pokúsili vydávať za samovraždu aj smrť väzňa, ktorý v skutočnosti zomrel na následky mučenia.

trump

Súd nariadil Trumpovi za nafukovanie majetku zaplatiť s úrokmi 454 miliónov dolárov

23.02.2024 22:38

Podľa sudcu firma Trump Organization niekoľko rokov vytvárala nepravdivé majetkové priznania v snahe zaistiť si lepšie podmienky na pôžičky alebo poistenie.

A-50

Rusom sme zostrelili ďalšie lietadlo za 350 miliónov dolárov, tvrdia Ukrajinci. Pred vojnou ich mali deväť

23.02.2024 21:04

"A-50 s volacím znakom Bajan dolietal! Blahoželáme okupantom k sviatku obrancov vlasti!" ironicky poznamenal ukrajinský veliteľ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 111791x
Priemerná čítanosť článkov: 5323x

Autor blogu

Kategórie